Zgodnie  z  obowiązującym prawem (art.  36[4] ust. 5  i  6  ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) istnieje możliwość przeglądania ksiąg wieczystych  prowadzonych  w  systemie  informatycznym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW.  Każdy,  kto  zna  numer  księgi wieczystej  może  bezpłatnie  przeglądać  księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Księga wieczysta to urzędowy rejestr prowadzony przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych.

Aby sprawdzić zapisy w księdze wieczystej należy skorzystać z przeglądarki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którą znajdą Państwo na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub po kliknięciu w poniższy link:
 
Po kliknięciu w powyższy link przejdą Państwo na stronę wyszukiwarki ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się tam trzy pola, w które trzeba wpisać numer księgi wieczystej.
Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy zawierające różne informacje dotyczące nieruchomości, tj.:
Dział I – zawiera dane o położeniu, powierzchni, oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, informacje o zabudowaniach i sposobie użytkowania nieruchomości;
Dział II – to dane o właścicielu lub właścicielach, użytkowniku wieczystym oraz osób uprawnionych do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
Dział III – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem własnościowego, np. służebnościach obciążających nieruchomość, wpisy różnych roszczeń;
Dział IV – to miejsce gdzie wpisuje się hipoteki, jeśli dana nieruchomość została nabyta z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, to informacje na temat wysokości tego zabezpieczenia będą wpisane w tym dziale.
 
Przed zakupem, koniecznie należy sprawdzić księgę wieczystą. Czynność tą można zlecić notariuszowi, który dokładnie sprawdzi stan prawny nieruchomości i określi ryzyko wynikające z jej zakupu. W razie potrzeby sprawdzenia treści księgi wieczystej, profesjonalną pomoc w tym zakresie uzyskają Państwo w tutejszej Kancelarii Notarialnej.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym przewiduje możliwość przeglądania wpisów w KRS-ie w zakresie ujawnionych danych i informacji o osobach prawnych zarejestrowanych w tym rejestrze.

Aby sprawdzić wpisy w KRS-ie należy skorzystać z przeglądarki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którą znajdą Państwo na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poniżej znajduje się bezpośredni link do powyższej przeglądarki:

link do wyszukiwarki KRS

Po kliknięciu w powyższy link otworzy się wyszukiwarka podmiotów w KRS. Następnie w rubryce „Rejestry”, należy zaznaczyć odpowiednie pole szukanego podmiotu, tj. „Przedsiębiorcy” lub „Stowarzyszenia, innej organizacji społ. i zawodowej, fundacji, ZOZ”. W dalszej kolejności należy wpisać np. numer KRS, NIP lub REGON szukanego podmiotu. Można także wyszukać firmę po nazwie i siedzibie. Wyświetlone zostaną informacje wpisane do tego rejestru.

Po wyszukaniu podmiotu mają Państwo możliwość pobrania „Wydruku informacji pełnych”  lub „Wydruku informacji aktualnych”. Na potrzeby weryfikacji przedsiębiorcy wystarczy pobrać wydruk aktualny. Wydruk pełny będzie potrzebny Państwu w przypadku weryfikacji historii przedsiębiorcy.

W tak pobranym wydruku można sprawdzić informacje o wyszukanym podmiocie. Informacje te są pogrupowane na cztery działy. Poniżej prezentujemy zapisy od art. 38 do art. 41 ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym, które stanowią co znajduje się w każdym z tych działów:

A. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1)   dla każdego podmiotu:

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa,

b)  oznaczenie jego formy prawnej,

c)  jego siedzibę i adres,

d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także ich siedziby i adresy,

e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,

f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

h)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

1a) w przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej;

2) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej – informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;

3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;

4) w przypadku spółki jawnej oznaczenie wspólników spółki jawnej;

4a)  w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:

a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do zgrupowania;

5)   w przypadku spółki partnerskiej:

a)  oznaczenie partnerów,

b)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – zaznaczenie tej okoliczności;

6)   w przypadku spółki komandytowej:

a)  oznaczenie wspólników spółki komandytowej,

b)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,

c)  wysokość sumy komandytowej,

d)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;

7)   w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej,

b)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

e)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

f)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

8)   w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów,

b)  określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,

c)  oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika – wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

f)   której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie zostały wniesione – wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,

g)  wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9)   w przypadku spółki akcyjnej:

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,

c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

e)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,

i)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9a)  w przypadku spółki europejskiej:

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych,

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej,

j)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9b)  w przypadku spółdzielni europejskiej:

a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną udziałów,

b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej – oznaczenie tego pisma,

d)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;

10)  w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski;

11)  w przypadku instytutu badawczego – minister nadzorujący instytut;

12)   (uchylony);

13)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej – oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;

14)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,

b)  siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,

c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – określenie prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy,

e)   informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy;

15)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji:

a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,

b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji,

c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji.

B. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1)   oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego organu – wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;

1a)  oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi;

2)   oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;

3)   dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;

3a)  dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz instytutów badawczych i zakresu ich pełnomocnictwa;

4)    oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego oddziału;

5)   wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje zawieszenie członka organu;

6)   w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:

a)  oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,

b)  oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu reprezentacji;

7)   oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego – oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład.

C. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1)   przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;

2)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego;

3)    wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości;

4)   wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;

5)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;

5a)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;

6)   (uchylony);

7)   wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego;

8)   informację o dniu kończącym rok obrotowy.

D. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1)   zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

2)   należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

3)   oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;

4)   informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy sądowym lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w związku ze złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685);

5)   informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

* źródło: www.sejm.gov.pl

Przed przystąpieniem do aktu notarialnego, należy dostarczyć notariuszowi odpowiednie dokumenty, na podstawie których będzie można przygotować projekt aktu notarialnego. Mogą Państwo przesłać skany dokumentów na adres mailowy: kancelaria@notariuszlipska.pl. Należy przy tym pamiętać, że oryginały tych dokumentów muszą zostać dostarczone do kancelarii notarialnej najpóźniej w chwili dokonywania czynności notarialnej.

Poniżej przedstawimy Państwu listę podstawowych dokumentów i informacji, które są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego.

Notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie dokumentów przewidzianych prawem: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu. Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego.

Jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, to do czynności notarialnej wymagany jest oryginał pełnomocnictwa.

1) Sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki):

– numer księgi wieczystej;

– podstawa nabycia – czyli może to być: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; jeżeli podstawą nabycia nieruchomości było: dziedziczenie lub zasiedzenie (bez względu na datę nabycia) albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (w przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku) – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;

– wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej i mapka ewidencyjna, na której widnieje nieruchomość;

– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje gmina);

– zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina);

– zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starostwo);

– informacja, czy działka posiada dostęp do drogi publicznej, czy konieczne będzie ustanowienie stosownych służebności;

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku spółek – firma, siedziba, numer KRS, umowa spółki oraz wszelkie wymagane zgody na nabycie/zbycie przedmiotu umowy;

– ustalenia stron w zakresie ceny i innych warunków umowy, w tym terminy płatności, data wydania przedmiotu umowy, itp.;

– jeżeli w dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności osobiste (a także gdy takie służebności zostały ustanowione, ale nie są ujawnione w księdze wieczystej) – akt zgonu uprawnionej osoby/oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym uprawnionej osoby, że wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności (ewentualnie taka osoba może także stawić się na podpisanie aktu notarialnego w kancelarii i złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym)

– jeżeli w dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki – dokumenty wierzycieli hipotecznych, wyrażające zgodę na wykreślenie hipotek albo promesy wydania takich dokumentów, po całkowitej spłacie zadłużenia zabezpieczonego tymi hipotekami, wraz z podaniem numeru konta, na które ta spłata ma nastąpić;

– jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej –  wyrys z mapy z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej;

– jeżeli nieruchomość powstała w wyniku zmian geodezyjnych (podział lub scalenie innej działki), a zmiany te nie są jeszcze ujawnione w księdze wieczystej: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej, z klauzulami, że służą za podstawę wpisu w księdze wieczystej, dla wszystkich działek powstałych w wyniku tych zmian geodezyjnych;

– jeżeli działka jest zabudowana – dokumenty związane z budową lub przyjęciem do użytkowania budynku oraz zaświadczenie, że w tym budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy;

–  jeżeli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa.
 

2) Darowizna nieruchomości gruntowej (działki):

– numer księgi wieczystej;

– podstawa nabycia – czyli może to być: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; jeżeli podstawą nabycia nieruchomości było: dziedziczenie lub zasiedzenie (bez względu na datę nabycia) albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (w przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku) – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;

– wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej i mapka ewidencyjna, na której widnieje nieruchomość;

– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje gmina);

– zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starostwo);

– informacja, czy działka posiada dostęp do drogi publicznej, czy konieczne będzie ustanowienie stosownych służebności;

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku spółek – firma, siedziba, numer KRS, umowa spółki oraz wszelkie wymagane zgody na nabycie/zbycie przedmiotu umowy;

–  wartość rynkowa przedmiotu darowizny oraz  data wydania przedmiotu umowy;

– jeżeli w dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności osobiste (a także gdy takie służebności zostały ustanowione, ale nie są ujawnione w księdze wieczystej) – akt zgonu uprawnionej osoby/oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym uprawnionej osoby, że wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności (ewentualnie taka osoba może także stawić się na podpisanie aktu notarialnego w kancelarii i złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym);

– jeżeli w dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki – dokumenty wierzycieli hipotecznych, wyrażające zgodę na wykreślenie hipotek, a jeżeli kredyt nadal ma być spłacany przez stronę darującą – informacja, jaka kwota pozostała do spłaty;

– jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej –  wyrys z mapy z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej;- jeżeli nieruchomość powstała w wyniku zmian geodezyjnych (podział lub scalenie innej działki), a zmiany te nie są jeszcze ujawnione w księdze wieczystej: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej, z klauzulami, że służą za podstawę wpisu w księdze wieczystej, dla wszystkich działek powstałych w wyniku tych zmian geodezyjnych;

– jeżeli działka jest zabudowana – dokumenty związane z budową lub przyjęciem do użytkowania budynku oraz zaświadczenie, że w tym budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy, chyba że strony wyrażają zgodę na zawarcie umowy bez przedkładania takiego zaświadczenia.

3) Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):

– numer księgi wieczystej;

– podstawa nabycia – czyli może to być: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; jeżeli podstawą nabycia nieruchomości było: dziedziczenie lub zasiedzenie (bez względu na datę nabycia) albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (w przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku) – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;

–  zaświadczenie, że nieruchomość, na której położony jest budynek, w którym znajduje się lokal oraz przedmiotowy lokal nie są objęte uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina);

–   zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku spółek – firma, siedziba, numer KRS, umowa spółki oraz wszelkie wymagane zgody na nabycie/zbycie przedmiotu umowy;

– ustalenia stron w zakresie ceny i innych warunków umowy, w tym terminy płatności, data wydania przedmiotu umowy, itp.;

– jeżeli w dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności osobiste (a także gdy takie służebności zostały ustanowione, ale nie są ujawnione w księdze wieczystej) – akt zgonu uprawnionej osoby/oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym uprawnionej osoby, że wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności (ewentualnie taka osoba może także stawić się na podpisanie aktu notarialnego w kancelarii i złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym)

– jeżeli w dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki – dokumenty wierzycieli hipotecznych, wyrażające zgodę na wykreślenie hipotek albo promesy wydania takich dokumentów, po całkowitej spłacie zadłużenia zabezpieczonego tymi hipotekami, wraz z podaniem numeru konta, na które ta spłata ma nastąpić;

–  jeżeli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa.
 

4) Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):

– numer księgi wieczystej;

– podstawa nabycia – czyli może to być: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; jeżeli podstawą nabycia nieruchomości było: dziedziczenie lub zasiedzenie (bez względu na datę nabycia) albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (w przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku) – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;

–   zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych, chyba że strony wyrażają zgodę na zawarcie umowy bez przedkładania takiego zaświadczenia;

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku spółek – firma, siedziba, numer KRS, umowa spółki oraz wszelkie wymagane zgody na nabycie/zbycie przedmiotu umowy;

–  wartość rynkowa przedmiotu darowizny oraz  data wydania przedmiotu umowy;

– jeżeli w dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności osobiste (a także gdy takie służebności zostały ustanowione, ale nie są ujawnione w księdze wieczystej) – akt zgonu uprawnionej osoby/oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym uprawnionej osoby, że wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności (ewentualnie taka osoba może także stawić się na podpisanie aktu notarialnego w kancelarii i złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym)

– jeżeli w dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki – dokumenty wierzycieli hipotecznych, wyrażające zgodę na wykreślenie hipotek, a jeżeli kredyt nadal ma być spłacany przez stronę darującą – informacja, jaka kwota pozostała do spłaty.

5) Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

– zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywcy prawie do lokalu;

– numer księgi wieczystej (jeśli została założona);

–  podstawa nabycia – czyli może to być: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; jeżeli podstawą nabycia nieruchomości było: dziedziczenie lub zasiedzenie (bez względu na datę nabycia) albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (w przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku) – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 
-zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku spółek – firma, siedziba, numer KRS, umowa spółki oraz wszelkie wymagane zgody na nabycie/zbycie przedmiotu umowy;

– ustalenia stron w zakresie ceny i innych warunków umowy, w tym terminy płatności, data wydania przedmiotu umowy, itp.;

– jeżeli w dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności osobiste (a także gdy takie służebności zostały ustanowione, ale nie są ujawnione w księdze wieczystej bądź księga wieczysta nie jest prowadzona) – akt zgonu uprawnionej osoby/oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym uprawnionej osoby, że wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności (ewentualnie taka osoba może także stawić się na podpisanie aktu notarialnego w kancelarii i złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym);

– jeżeli w dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki – dokumenty wierzycieli hipotecznych, wyrażające zgodę na wykreślenie hipotek albo promesy wydania takich dokumentów, po całkowitej spłacie zadłużenia zabezpieczonego tymi hipotekami, wraz z podaniem numeru konta, na które ta spłata ma nastąpić;

–  jeżeli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa;

– jeżeli dla prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, a nabywca chce, aby taka księga wieczysta została założona – wypis z rejestru gruntów, dla działki, na której położony jest budynek, w którym znajduje się lokal, z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz podstawy nabycia prawa do lokalu przez poprzedników prawnych sprzedającego.

6) Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

– zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym darującemu prawie do lokalu;

– numer księgi wieczystej (jeśli została założona);

–  podstawa nabycia – czyli może to być: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; jeżeli podstawą nabycia nieruchomości było: dziedziczenie lub zasiedzenie (bez względu na datę nabycia) albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (w przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku) – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 
-zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych, chyba że obdarowany wyraża zgodę na zawarcie umowy bez przedkładania takich zaświadczeń;

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku spółek – firma, siedziba, numer KRS, umowa spółki oraz wszelkie wymagane zgody na nabycie/zbycie przedmiotu umowy;

– wartość rynkowa przedmiotu darowizny oraz  data wydania przedmiotu umowy;

– jeżeli w dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności osobiste (a także gdy takie służebności zostały ustanowione, ale nie są ujawnione w księdze wieczystej bądź księga wieczysta nie jest prowadzona) – akt zgonu uprawnionej osoby/oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym uprawnionej osoby, że wyraża zgodę na wykreślenie tej służebności (ewentualnie taka osoba może także stawić się na podpisanie aktu notarialnego w kancelarii i złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym);

– jeżeli w dziale IV księgi wieczystej wpisane są hipoteki – dokumenty wierzycieli hipotecznych, wyrażające zgodę na wykreślenie hipotek, a jeżeli kredyt nadal ma być spłacany przez stronę darującą – informacja, jaka kwota pozostała do spłaty ;

– jeżeli dla prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, a nabywca chce, aby taka księga wieczysta została założona – wypis z rejestru gruntów, dla działki, na której położony jest budynek, w którym znajduje się lokal, z klauzulą, że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz podstawy nabycia prawa do lokalu przez poprzedników prawnych darującego.

7) Umowa majątkowa małżeńska:

– dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów, PESEL, adres zamieszkania;

– jeżeli strony już zawarły związek małżeński – odpis skrócony aktu małżeństwa.

8) Akt poświadczenia dziedziczenia:

– odpis aktu zgonu spadkodawcy;

– PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania;

– akty stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy aktów urodzenia lub skrócone odpisy aktów małżeństw (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński);

– dane osobowe spadkobierców – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numery dowodów osobistych/paszportów i data ważności, PESEL, adres zamieszkania;

– jeżeli spadkodawca sporządził testamenty – wypisy tych testamentów;

– jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub prawa, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery tych ksiąg wieczystych.

9) Pełnomocnictwo do sprzedaży / nabycia nieruchomości:

– dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania;

– dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL;

– dane nieruchomości – numer księgi wieczystej;

– informacja, czego ma dotyczyć pełnomocnictwo – jakich czynności pełnomocnik ma dokonać w imieniu mocodawcy.

10)  Testament:

– dane osobowe sporządzającego testament –  imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania;

– dane osób powoływanych do spadku – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL;

– w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej).

11)  Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku:

– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;

– akt stanu cywilnego spadkobiercy, który przyjmuje/odrzuca spadek: odpis skrócony aktu urodzenia  lub odpis skrócony aktu małżeństwa (odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz spadkobierców, którzy zmieniali nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński);

– informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania;

– informacja o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek.

12)  Umowa spółki:

– dane wspólników – imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dowodów osobistych/paszportów, PESEL, adresy zamieszkania;

– informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki.

Za dokonywane czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Link do strony Sejmu RP z treścią wskazanego wyżej rozporządzenia:

link do treści rozporządzenia

W sprawach ustalenia wszystkich wymaganych prawem opłat i podatków związanych z konkretną czynnością notarialną, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią Notarialną: ul. Lipska 8 lok. 7, 30-721 Kraków, tel.: (12) 341 75 75, (12) 307 07 98, kom.: 570 822 598, kancelaria@notariuszlipska.pl Notariusz Kraków cennik

CENTRALNA BAZA KSIĄG WIECZYSTYCH – WYSZUKIWARKA KSIĄG WIECZYSTYCH
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – WYSZUKIWARKA PRZEDSIĘBIORCY LUB STOWARZYSZENIA, INNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ, FUNDACJI LUB ZOZ
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) – BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

WYSZUKIWARKA KODU PKD
https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
http://isap.sejm.gov.pl

WYSZUKIWARKA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH – MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
https://www.ms.gov.pl/pl/szukaj/index,1.html?Query=t%c5%82umacze

URZĄD MIASTA I GMINY KRAKÓW

http://www.krakow.pl lub https://www.bip.krakow.pl

REWITALIZACJA W KRAKOWIE

https://rewitalizacja.krakow.pl

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁEK UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU

https://zzm.krakow.pl/index.php/zzm/lasy/272-udostepnienie-informacji-na-temat-lasow.html

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

http://powiat.krakow.pl

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – PODGÓRZA W KRAKOWIE

https://krakow-podgorze.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – KROWODRZY W KRAKOWIE

https://krakow-krowodrza.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE

https://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

http://trybunal.gov.pl

SĄD NAJWYŻSZY

http://www.sn.pl

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

http://krn.org.pl

IZBA NOTARIALNA W KRAKOWIE

http://www.kin.pl

GEOPORTAL

http://geoportal.gov.pl